John Wallaston, Betty Washington Lewis Copied by Willis Pepoon

John Wallaston, Betty Washington Lewis Copied by Willis Pepoon