Brass Bound Mahogany Desk Box

Brass Bound Mahogany Desk Box